top of page

Η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα: “STREAM: Aπό το STEM... και το STE[A]M... στο ST[R]EAM. Αναζητήσεις γύρω από μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση”, επιχειρεί την πολυεπίπεδη αποσαφήνιση και ανάδειξη του όρου STREAM, καθώς και της σχέσης ανάμεσα στους διαφορετικούς κλάδους των επιστημών για την προώθηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Η επιστημονική και η εκπαιδευτική κοινότητα συνειδητοποιεί ότι οι δεξιότητες που απαιτούνται πλέον, περιλαμβάνουν την ανάγνωση και τη γραφή σε συνδυασμό με τη σκέψη και την τέχνη (με την ευρεία της έννοια). Η απεικόνιση, η αναγνώριση και ο σχηματισμός μοτίβων, η μοντελοποίηση, η απόκτηση βαθύτερης «αίσθησης» για τα πράγματα, καθώς και οι δεξιότητες που αποκτώνται από τη χρήση εργαλείων, είναι αποδεδειγμένα πολύτιμα στοιχεία για την ανάπτυξη των παιδιών – μαθητών. Οι Επιχειρήσεις συνειδητοποιούν επίσης, ότι η προσθήκη των τεχνών στο STEM δεν είναι αρκετή. Οι εξελίξεις στον επαγγελματικό και επιχειρηματικό τομέα καταδεικνύουν την ανάγκη να αναπτυχθούν δεξιότητες ανώτερης σκέψης που ενυπάρχουν στην ανάγνωση και τη γραφή κι έτσι, το STEAM να μετεξελιχθεί σε [R]EAM με την προσθήκη του “R”…

…Ένα R λοιπόν, με διττή σημασία: [R]eading & w[R]iting. Προστιθέμενη αξία στη χαρτογράφηση – αποτύπωση μιας πρακτικής στην εκπαιδευτική διαδικασία ή μια ουσιαστική προσθήκη σε μια πετυχημένη προσέγγιση; Μήπως με την προσθήκη αυτή συμπληρώνεται το puzzle με το σημαντικό κομμάτι που έλειπε;

 

Η Επιστημονική Ημερίδα “STREAM: Aπό το STEM... και το STE[A]M... στο ST[R]EAM. Αναζητήσεις γύρω από μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση” φιλοδοξεί να δώσει απαντήσεις για την αναγκαιότητα της προσέγγισης αυτής στην Εκπαίδευση μέσα από τις μαρτυρίες και την πορεία επιτυχημένων επιστημόνων οι οποίοι συνδυάζουν αρκετές, αν όχι όλες τις δεξιότητες του μοντέλου STREAM.

 

Απευθύνεται σε μέλη Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και Οργανισμών, εκπρόσωπους Εκπαιδευτικών Φορέων και Ενώσεων, Συγγραφείς, Δημοσιογράφους, Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων ανεξαρτήτως βαθμίδας, Φοιτητές, Γονείς μαθητών που αναζητούν καινοτόμες προσεγγίσεις, με στόχο την εκκίνηση γόνιμου διαλόγου και την ανταλλαγή απόψεων, ιδεών και καλών πρακτικών.

 

Διοργανώνεται από τα Εκπαιδευτήρια Δούκα με την υποστήριξη της Microsoft Hellas & του STEM Education και σε συνεργασία την Πανελλήνια Παιδαγωγική Εταιρεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΑΠΕΔΕ), την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), την Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, την Ελληνική Εταιρία Διοίκησης Επιχειρήσεων, τον Οργανισμό για τη Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας, την Εταιρία Ελλήνων Λογοτεχνών, την Ένωση Eλλήνων Φυσικών, το Μουσείο Ηρακλειδών, τη SoFIA Education Experts, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνίας Ελλάδος – ΣΕΠΕ, την Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Τεχνολογίας (ΠΕ.ΚΑ.ΤΕ.), τον Σύνδεσμο Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος, (ΣΕΚΕΕ), τη Media Pedagogy, το Animasyros International Animation Festival + Agora, την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο, το Θεατρόνιο, τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Φιλολόγων, Φυσικών, Χημικών, Βιολόγων, Γεωλόγων και Πληροφορικής του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

 

Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 2 Μαρτίου 2019, στο Θέατρο του Αθλητικού & Πολιτιστικού Κέντρου Δαΐς (οδός Μεσογείων 151, Μαρούσι).

 

Σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, θα λειτουργήσει έκθεση, όπου οι Σύνεδροι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ή/και να συμμετέχουν σε αρκετά βιωματικά σχετικά εργαστήρια η/και δράσεις. 

Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης εφόσον έχουν εγγραφεί στην σχετική φόρμα στον ιστότοπο της Ημερίδας.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Σκοπός

Γιατί

Απευθύνεται

Διοργανώνεται

Πότε

και Πού

Βεβαίωση παρακολούθησης

Έκθεση

The scientific meeting: "STREAM: From STEM... and the STE[A]M... In ST[R]EAM. Tries to identify a modern educational approach, attempts to clarify in multiple levels and highlight the term STREAM, as well as the relationship between the different disciplines of science to promote the educational process.

The scientific and educational community realizes that the skills that are needed now include reading and writing combined with thought and art (in broader sense). The depiction, recognition and pattern formation, modeling, the acquisition of deeper "sense" of things, as well as the skills acquired from the use of tools, are proven valuable elements for the development of children – pupils. Businesses also realize that adding the arts to the STEM is not enough. The progress in the professional and entrepreneurial sectors indicates the need to develop higher thinking skills and thus, STEAM develops into [R]EAM with the addition of "R"...

... An R so, with a dual meaning: [R]eading & w[R]iting. Added value in mapping – charting a practice in the educational process or a meaningful addition to a successful approach; Does adding is the important piece that was missing from the puzzle?

 

The scientific meeting: "STREAM: From STEM... and the STE[A]M... In ST[R]EAM, it will try to provide answers to the necessity of this approach to education through the testimonies and the support of successful scientists who will combine several, if not all the skills of the model STREAM.

It is addressed to members of educational institutions and organizations, representatives of educational organizations and associations, writers, journalists, educators of all disciplines, students, parents of students looking for innovative approaches, aiming to a initiating dialogue and at the development of new ideas and good practices.

 

The event is organized by Doukas School with the support of Microsoft Hellas and STEM Education and in collaboration with the Panhellenic Pedagogical Society of Secondary Education (PAPDE), the Hellenic Scientific Association of Information Technologies and Communications in Education (Eppe), the Panhellenic Association of Philologists, the Panhellenic School Network, the Hellenic Business Administration, the Organization for the dissemination of the Greek language, the Greek Literary society, the Greek Natural Association, the Herakleidon Museum, SoFIA Education Experts, the Association of Informatics and Communication companies of Greece-Sepe, the Panhellenic Association of Technology Teachers (IP. ka. Te.), the Association of mobile Applications Companies of Greece (SEEE), Media pedagogy, Animasyros International Animation Festival + Agora, the Greek Association for the Study of internet addiction disorder, Theatonio, the educational coordinators of philologists, physicists, chemists, biologists, geologists and informatics of the Ministry of Education, Research and religious affairs

 

 

 

 

 

It will take place on Saturday 2nd of March 2019, at the auditorium of the Athletic and Cultural centre of Dais (Mesogeion Street 151, Maroussi). 

 

 

 

The visitors will be able to attend and participate in several experiential workshops and actions in a specially designated area. 

 

 

Participants will be awarded with attendance certificate (they have to get registered in the relevant form on the website of the workshop).

The entrance is free.

bottom of page